Evaluering av Felles Studentsystem (FS) i gang


Siden Felles Studentsystem (FS) ble lansert på midten av 90-tallet har systemet vært et studieadministrativt nav i UH-sektoren. Nå er Unit i gang med evaluering av FS for å rigge systemet for fremtidens behov.

Foto: Shutterstock

Evalueringen av FS er et viktig skritt i realiseringen av strategien i Handlingsplan for digitalisering i høyrere utdanning og forskning 2019-2021, og resultatene fra evalueringen legger grunnlaget for et treårig veikart for videre modernisering av FS. Veikartet legges fram for Digitaliseringsstyret 26. mai i år.

Funksjonell og teknisk evaluering

Evalueringen av FS er tredelt, og vil gjennomføres av konsulentselskapet Gartner på oppdrag fra Unit.

I månedsskiftet februar-mars gjennomføres to steg i evalueringen med respondenter fra UH-sektoren.

I første runde inviteres et større antall respondenter til en nettbasert spørreundersøkelse. Respondentene vil være studieadministrativt personell, superbrukere i FS, studenter og andre som er eksisterende brukere av FS og tilhørende systemer. I denne delen vil vi måle brukertilfredshet og hvorvidt brukerne opplever manglende funksjonalitet i dagens systemer.

Deretter vil det gjennomføres dybdeintervjuer med utvalgte studiedirektører og IT-direktører hvor tema blir overordnede strategiske veivalg for videre utvikling av FS.

På teknisk side gjennomføres en grundig vurdering av FS med vekt på databaser, API-er og integrasjonsløsninger. Denne delen av evalueringen gjøres gjennom en detaljert gjennomgang av arkitektur, kode og intervjuer av programmerere og arkitekter i Unit, og skal gi oss en analyse av den tekniske tilstanden til tjenestene og hvor godt egnet FS-data er for gjenbruk i en plattformkontekst.

Evaluering som grunnlag for videre arbeid

– Responsen på spørreundersøkelsen vil gi verdifull kunnskap om hvordan sluttbrukerne opplever våre studieadministrative tjenester, og gi nyttige innspill til videre utvikling av tjenestene, sier Lars F. Hatlehol, avdelingsdirektør for IT-utvikling i Unit. 

Dybdeintervjuene og den tekniske gjennomgangen danner grunnlaget for videre strategisk arbeid med veikart for studieadministrative tjenester og muliggjørende plattform hvor data skal tilgjengeliggjøres for å sikre gjenbruk av data og tilrettelegging for utvikling av nye lokale og nasjonale tjenester.

Evalueringen av FS er tett knyttet til prosjektet Datadeling i høyere utdanning og forskning som ble vedtatt av Digitaliseringsstyret 30. januar i år. Resultatet fra evalueringen av FS vil kunne påvirke rammeverket som etableres for datadeling og integrasjon i høyere utdanning og forskning.

Fakta om Felles Studentsystem (FS)
FS er et studieadministrativt system for universiteter og høgskoler. FS utvikles og forvaltes av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. 
FS ble lansert i 1996
FS brukes i dag av 34 utdanningsinstitusjoner i Norge
FS er et økosystem som består av en rekke institusjonsdatabaser og integrasjoner, en klient, og en rekke applikasjoner som Studentweb, Emneplanlegging på nett (EpN), Vitnemålsportalen og Studentbevisappen. Se oversikt over alle applikasjoner på FS-nettsidene.

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Lars Fredrik Hatlehol, avdelingsdirektør
Lars Fredrik Hatlehol
Avdelingsdirektør