Årsrapport for Unit 2020


2020 vart eit anna år enn planlagt. Hurtigdigitaliseringa i kunnskapssektoren auka forventningane til Unit sine tenesteleveransar i eit år prega av omstilling og høg endringstakt.

Sjølv om korona prega mykje av året har Unit levert gode resultat innanfor sine hovudmål som er:

  • Mål 1: Digitaliseringa av universitets- og høgskolesektoren er godt samordna og styrt
  • Mål 2: God tilgang til fellestenester som er innovative, effektive og har høg kvalitet for høgare utdannings - og forskingssektoren
  • Mål 3: Informasjonssikkerheit og personvern i høgare utdanning og forsking er styrkt
  • Mål 4: Meir open forsking
  • Mål 5: Unit har god arbeidsdeling og samordning med andre forvaltningsorgan

Du kan lese meir om Unit sine aktivitetar i årsrapporten.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter