Andreutkast til ny digitaliseringsstrategi


Andreutkast til ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren ble 7. desember sendt ut til institusjonene i sektoren.

Foto: Shutterstock/Unit

Innspill til førsteutkastet

Sekretariatet og arbeidsgruppen for ny digitaliseringsstrategi mottok innspill fra 11 ulike instanser på førsteutkastet til ny strategi.

Innspillene viser positiv oppslutning til det første strategiutkastet, og spesielt til de seks definerte innsatsområdene som skisseres i strategien. 

Innspillene som har kommet inn peker på at strategien er for bred når det gjelder samfunnsoppdraget og må være tydelig på institusjonenes faglige frihet og autonomi. Videre at strategien bør beskrive roller og ansvar mellom de som skal realisere strategien og vise til eksisterende mål heller enn å formulere nye. 

Det har også kommet innspill om å beskrive ambisjoner i stedet for mål og målsetninger, vie noe mer plass for perspektiver knyttet til universiteter og høyskolers samarbeid og dialog med samfunnet, at strategien bør forankres tydeligere i andre førende dokumenter for sektoren og tydeligere beskrive handling og tiltak for implementering av strategien.

I tillegg er det spilt inn at strategien må få frem at digitalisering ikke er et mål i seg selv, at den bør synliggjøre viktigheten av universell utforming, fremme tiltak innen informasjonssikkerhet, vise muligheter ved kunstig intelligens, at utvikling av nye digitale vurderingsformer må fremheves som viktig på utdanningsfeltet og at strategien bør si mer om forventede gevinster. 

Flere peker også på at førsteutkastet var for ord- og omfangsrik før man kommer til innsatsområdene.

Oversikt over innspillene og hvordan de er hensyntatt i andreutkastet finner du her

Last ned andreutkast til ny digitaliseringsstrategi (pdf)

Innspill og tilbakemeldinger sendes postmottak@unit.no senest 21.12.2020
 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter