Ambisiøst utkast til ny digitaliseringsstrategi levert til Kunnskapsdepartementet


15. januar ble utkast til ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren ferdigstilt og oversendt Kunnskapsdepartementet (KD) for videre behandling og høringsrunde før den lanseres 1. april i år.

Foto: Unit/Shutterstock

"Strategien vi har levert til Kunnskapsdepartementet er ambisiøs. Den bygger på en forståelse av digitalisering som noe transformativt og verdiskapende, som har kraft i seg til å endre og utvikle måten utdanning og forskning gjennomføres på", sier Roar Olsen, direktør i Unit.

"I tråd med oppdraget fra KD gir strategien et helhetlig bilde av alle sider ved digitalisering i sektoren, og peker på mulighetene digitale teknologier gir for å utvikle fagene, undervisning, forskning og formidling på sektornivå", uttaler Sigurd Eriksson, assisterende direktør i Unit og medlem av arbeidsgruppa for ny digitaliseringsstrategi.

Her kan du lese ferdig utkast til ny digitaliseringsstrategi.

Innspill til andreutkast

Etter at andreutkastet til digitaliseringsstrategien ble oversendt til UH-institusjonene 7. desember 2020 hadde lærestedene og andre mulighet til å gi innspill fram til 21. desember. Det kom 11 innspill i denne siste runden, i tillegg ble strategien behandlet på møte i Digitaliseringsstyret 11. januar før ferdigstillelse.

Innspill i siste runde og behandling i Digitaliseringsstyret viser fortsatt bred tilslutning til de seks strategiske innsatsområdene som strategien peker ut. Andre innspill er vurdert og i stor grad hensyntatt i endelig utkast.

Digitaliseringsstyret tilrådde i sitt møte at Unit oversender utkast til ny digitaliseringsstrategi til departementet, sammen med oppsummering av mottatte innspill til første- og andreutkastene. Digitaliseringsstyret anbefalte også at Kunnskapsdepartementet gjennomfører en bred høring av endelig versjon før endelig lansering av strategien.

Åpen og involverende strategiprosess for best mulig forankring

Strategiarbeidet har pågått siden starten av 2020, da Unit fikk i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) om å utarbeide forslag til ny digitaliseringsstrategi i samarbeid med sektoren.

Arbeidsgruppen har bestått av 8 representanter fra universiteter og høgskoler, en representant fra Norsk studentorganisasjon, en fra næringsliv og en fra Unit, som sammen med et sekretariat fra Unit stått i spissen for arbeidet (se også arbeidsgruppas mandat).

Arbeidsgruppa og sekretariatet har gjennom en åpen og involverende prosess sørget for forankring av strategiarbeidet, blant annet gjennom to åpne innspillsrunder, innspillseminarer for studenter og for offentlig sektor og innspillsrunder på første- og andreutkast til ny digitaliseringsstrategi.  

Takk for engasjementet!

Unit ønsker å takke alle medlemmene i arbeidsgruppa, deltakere på innspillseminarer og alle aktører i og utenfor UH-sektoren som har engasjert seg gjennom innspill og annen dialog i året som har gått. Innspillene og engasjementet har vært avgjørende for å komme i mål med strategiutkastet.

Vi overleverer herved stafettpinnen til Kunnskapsdepartementet, og ser fram til lansering av endelig strategi i vår.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter